Medewerkers van Argos Zorggroep zijn een bron van innovatieve ideeën

Medewerkers bij Argos Zorggroep zetten zich dag in, dag uit in voor liefdevolle zorg aan kwetsbare ouderen. Dit doen zij met toewijding en plezier, maar het vraagt ook veel van zorgprofessionals. “We vinden het bij Argos Zorggroep belangrijk dat medewerkers plezier hebben en houden in hun werk. Dat geeft energie en heeft een positief effect op de zorg die ze verlenen. Hierdoor krijgen onze cliënten de zorg en aandacht die zij verdienen. Door de inzet van innovatie kunnen we het werkplezier verhogen en de werkdruk bij medewerkers verlagen. Zo ondersteunen we hen in het bieden van de best mogelijke zorg” vertelt Loraine van Zanten, projectmanager innovatie bij Argos Zorggroep.

Argos Zorggroep is altijd al een vindingrijke organisatie geweest. Voortdurend zijn ze in deze organisatie op zoek naar manieren om de zorg te verbeteren en toekomstbestendiger te maken. Zo werken ze bijvoorbeeld actief samen met universiteiten en andere organisaties en zetten ze zich in voor initiatieven als het Conforte Innovatielab en het Lerend netwerk. 

Visie op innovatie 

Argos Zorggroep heeft een visie op innovatie ontwikkeld die richting geeft aan de keuzes die worden gemaakt op innovatiegebied. In deze visie staat de betrokkenheid van de medewerkers centraal. Dit omdat juist medewerkers een belangrijke bron zijn voor het identificeren van innovatiekansen. Loraine: ‘Onze medewerkers in de zorg zijn intensief in contact met de cliënten; zij herkennen knelpunten en zien kansen voor innovatie. Niemand anders dan juist de medewerkers in de zorg weten wat er speelt en wat er nodig is om onze zorg te verbeteren en duurzamer te maken. Daarom vinden we het belangrijk om bij hen de kennis op te halen’. 

Werkdruk verlagen 

Aan medewerkers werd dan ook voor de identificatie van innovatiekeuzen uitgebreid het woord gegeven. Zij hebben inzicht gegeven in de factoren die een hoge werkdruk veroorzaken en ook welke juist werkplezier geven. Loraine: “Natuurlijk kunnen we niet alles tegelijk aanpakken en daarom hebben we, wederom samen met de medewerkers, gekeken naar wat voor hen de hoogste prioriteit heeft. Uiteindelijk hebben we besloten om dit jaar en volgend jaar vooral in te zetten op drie thema’s van digitale innovaties die bijdragen aan het verlagen van de werkdruk. Het eerste thema is gericht op de zorg voor cliënten thuis, het tweede thema op de cliënten die tijdelijk bij ons komen revalideren en het laatste thema richt zich op de inzet van domotica in onze huizen. Al deze thema’s worden in samenwerking met betrokken medewerkers verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Hierbij speelt de inzet van digitale innovaties een belangrijke rol. Digitale technologie maakt nu echt deel uit van de onze mindset.”

Innovatieplatform

De betrokkenheid van medewerkers in het identificeren van knelpunten en innovatiekansen is als zeer waardevol ervaren. Hierdoor kunnen de juiste prioriteiten op innovatiegebied worden vastgesteld. Daarom wordt hier ook vervolg aan gegeven bij Argos Zorggroep. Er wordt een platform opgesteld waar alle medewerkers met hun ideeën voor innovatie terecht kunnen. Daarnaast zal een kopgroep innovatie gezamenlijk het management adviseren welke innovatiekansen belangrijk zijn voor medewerkers in de zorg en welke prioriteiten hierin belangrijk voor hen zijn. Alle medewerkers kunnen zichzelf op het platform laten informeren over de ontwikkelingen op innovatiegebied, zowel in de organisatie als extern. Op deze manier blijft innovatie voor hen levend. ‹‹

Digitale innovaties: aandacht op drie thema’s in 2021/2022


Zorg bij cliënten thuis
In de zorg voor cliënten thuis is een efficiënte ‘looproute’ erg belangrijk. Medewerkers moeten immers steeds naar de cliënt toe reizen. Met een goede planning van de werkzaamheden is veel tijdwinst te behalen. Dit thema is erop gericht om met behulp van slimme systemen, een zo goed mogelijk planningsproces te realiseren. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zonder verstoringen kunnen werken. Daarnaast is het voor cliënten precies duidelijk wanneer zij een medewerker kunnen verwachten voor zorg en ondersteuning. De eerste sessies met de medewerkers hebben inzicht gegeven in de knelpunten die worden ervaren bij het plannen en het uitvoeren van de ‘looproute’ en welke knelpunten de meeste prioriteit hebben.

Eigen regie tijdens revalidatie
Ouderen die tijdelijk revalidatie nodig hebben kunnen hiervoor terecht in een van de huizen van Argos Zorggroep. In dit huis wordt revalidatie geboden met als doel dat de cliënt weer terug kan naar huis. Het is belangrijk dat cliënten tijdens deze revalidatie eigen regie kunnen hebben over hun dag. Eenmaal thuis kunnen zij dit makkelijk zelf voortzetten. In dit thema wordt samen met de medewerkers onderzocht hoe deze eigen regie van cliënten met behulp van (digitale) innovatie kan worden gerealiseerd. Een toekomstbeeld over een mogelijke praktische invulling van eigen regie van cliënten, de inzet van digitale middelen hierbij en het effect van deze nieuwe zienswijze op de werkprocessen van medewerkers staan centraal in dit thema. 

Vrijheid en veiligheid door de inzet van zorgdomotica
In de zorg, ook bij Argos Zorggroep, wordt steeds meer gebruik gemaakt van zorgdomotica. Zorgdomotica zijn technologische toepassingen die worden ingezet om de zorg effectief in te richten zodat het leven van ouderen en hulpbehoevenden makkelijker, prettiger, veiliger en comfortabeler wordt. In de komende jaren zal in al onze huizen steeds meer worden gewerkt met zorgdomotica. Het werken met zorgdomotica levert niet alleen de cliënt, maar ook de medewerker veel op. Het zorgt voor een toename in veiligheid en vrijheid voor de cliënt en levert tijdswinst op voor de medewerker. Het vraagt echter wel van de medewerker het leren werken met de systemen en het anders inrichten van werkprocessen. In dit thema staat het voorbereiden van medewerkers centraal en het enthousiasmeren over deze nieuwe toekomstige werkelijkheid.

Ogenschijnlijk eenvoudig
Innovatie is niet altijd gekoppeld aan technologie. Een voorbeeld daarvan is het Ontbijtproject. Bewoners kunnen tijdens het ontbijt zelf kiezen of ze alleen op hun kamer of gezamenlijk in de huiskamer willen ontbijten, wat ze precies willen eten en of zij zich voor of na het ontbijt wassen en aankleden. Hierdoor ontstaat rust, eten bewoners beter en ervaren bewoners een prettige start van de dag. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van bijvoeding drastisch is afgenomen en dat bewoners minder vaak vallen. Een ogenschijnlijk eenvoudige innovatie met een enorm groot effect.