Hoe gaat het met de stage tijdens de coronacrisis?

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet een school rekening mee houden en wat zijn de gevolgen voor de student? De MBO Raad geeft op de website antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Mogen stagiaires in de cruciale sectoren buiten de bpv om ingezet worden als werknemer of vrijwilliger?
Ja dat mag. De huidige crisis zet de bestaande regelgeving, waaronder de cao, niet opzij maar kan worden overruled door overheidsrichtlijnen of -adviezen. Wordt de stagiair gevraagd als vrijwilliger te helpen in bijvoorbeeld een zorginstelling, dan dient de zorginstelling voor deze relatie aparte afspraken te met de student, bijvoorbeeld over aansprakelijkheid. De zorginstelling zorgt dat het voor de student duidelijk is dat aan deze vrijwillige werkzaamheden geen beoordeling is gekoppeld en dat het geen voortzetting betreft van eerder gevolgde onderwijsactiviteiten.

Hebben de bijzondere maatregelen consequenties voor de juridische werking van de praktijkovereenkomst?
De huidige crisis heeft geen gevolgen voor de praktijkovereenkomsten voor bol en bbl. Die blijven gewoon gelden. Wordt de bpv tijdelijk stilgelegd, dan kan de praktijkovereenkomst ongewijzigd in stand blijven. Wordt de bpv stopgezet, dan dient het leerbedrijf of de school de praktijkovereenkomst op te zeggen.

Is het bedrijf of de school tijdens de stage verantwoordelijk voor de veiligheid van de student?
Ook tijdens de coronacrises gelden de volgende regels. Het leerbedrijf is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de student tijdens de stage omdat een stagiair op dit punt wordt gelijkgesteld met een werknemer. De school heeft een aanvullende zorgplicht: de school begeleidt de stage en is beschikbaar bij vragen, of voor signalen van studenten, Bij misstanden dient de school de stage te beëindigen, SBB in te schakelen en een vervangende stage te zoeken.

Via www.stagemarkt.nl zijn stages en leerbanen bij erkende leerbedrijven te vinden 

Gelden er nu speciale regels voor BPV-vertraging?
Studievertraging met betrekking tot het begeleide onderwijs moet in beginsel worden ingehaald tenzij dit op grond van overheidsrichtlijnen of studievoortgangsregeling van de school zelf anders is geregeld.

Kunnen de BPV-begeleiders hun BBL- en BOL-studenten nog bezoeken in de leerbedrijven?
Ja, de reguliere begeleiding kan doorgaan zolang de regel is dat onderwijs bij de leerbedrijven kan doorgaan en het leerbedrijf hier geen bezwaar tegen heeft. Het heeft wel de voorkeur om een andere vorm te kiezen voor de begeleiding, bijvoorbeeld telefonisch of via skype.

Hoe gaan we bij afstandsonderwijs om met aan- en afwezigheid van studenten?
Scholen spannen zich in om het afstandsonderwijs zo in te richten dat het meten van presentie of deelname mogelijk is. Daarbij geldt wel dat scholen niet gehouden zijn aan het onmogelijke. Het blijft ter beoordeling van de school wat geoorloofd en ongeoorloofd verzuim is. 

Hoe gaan we om met studenten die (lang) met OV moeten reizen naar stagebedrijven?
Gaat de BPV door onder de voorwaarden zoals opgenomen in het servicedocument aanpak Corona mbo, dan gelden in principe de regels van het leerbedrijf. De student heeft echter het recht om tijdelijk geen stage te volgen indien dit naar zijn/haar opvatting tot een te risicovolle situatie leidt. Als de student besluit de stage te onderbreken, informeert hij/zij de school en het leerbedrijf.

Yellow question mark on a background of black signs. 3D Rendering.

Wat zijn de gevolgen voor de afronding van (praktijk)opdrachten als de student de stage afbreekt?
Voor het volgende antwoord doet het er niet toe of het afbreken van de stage het gevolg is van een keuze van de student zelf of van het sluiten van een leerbedrijf. Het is aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat de uren geheel gemaakt worden. Als dat niet zo is, zal de beroepspraktijkvorming (later) ingehaald moeten worden, ook als dat leidt tot een langere opleidingsduur. Als voor de student een vervangende BPV-plek nodig is, kunnen studenten, ouders of de school een melding doen bij SBB. Een adviseur van SBB kijkt dan samen met de school of er een vervangende reeds erkende stageplek in de buurt beschikbaar is.

Waar zijn vervangende stages te vinden? 
Via www.stagemarkt.nl zijn stages en leerbanen bij erkende leerbedrijven te vinden. 

Bovenstaande vragen en antwoorden zijn slechts een gedeelte van alle vragen die vaak worden gesteld. Ook worden de vragen en antwoorden regelmatig geactualiseerd. 

Kan een leerbedrijf een stagiair nu verplichten om (extra) werkzaamheden te doen?
Een leerbedrijf kan een stagiair niet verplichten om extra werkzaamheden te doen die buiten de in de praktijkovereenkomst afgesproken opdrachten, leerdoelen en werktijden vallen. Een uitzondering hierop is wanneer de stagiair tevens een arbeidsovereenkomst heeft met het leerbedrijf. Dat is in de bbl gangbaar, en in de bol niet. Maar een bol-student kan een arbeidsovereenkomst hebben met het leerbedrijf. Is er een arbeidsrelatie, dan kan het bedrijf wel vragen om extra werkzaamheden te doen. Het leerbedrijf kan ook met de student afspreken dat hij/zij extra werkzaamheden verricht buiten de BPV om. Ons advies is om hier aparte afspraken over te maken. Bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst of een vrijwilligersovereenkomst. Het is belangrijk dat de school de student goed informeert wat er verwacht mag worden. ‹‹

Kijk daarom af en toe op: 
www.mboraad.nl